Follo Brukshundklubb ble stiftet 10. januar 1964.
Vedtatt med endringer av årsmøtene 1993, 1994, 1995, 1999, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2019.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb.

Kapittel 1- Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Follo Brukshundklubb, som forkortes til FBK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og
er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben
er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser (med mindre særskilt dispensasjon er
gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å
følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Oppegård og Ski (fra 1. januar 2020 slått
sammen til Nordre Follo), Ås og Vestby kommuner.
Klubben har verneting i Follo.
§1-2 Formål
FBK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme
positive aktiviteter med hund og hundesport. FBK skal også arbeide for etisk riktig behandling av
hunder.
§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite
§ 1-4 Tilknytning og organisering
FBK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
FBK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for
medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med
lovmalen.

Kapittel 2 – Krav til medlemskap
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem, kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte FBK og NKKs virksomhet, samt å følge FBKs og NKKs lover og
bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og
forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt
regelverk.
Klubben har hoved- og husstandsmedlemskap. Husstandsmedlemskap betinger samme adresse som
hovedmedlemmet.
Det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves
2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan
påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt.
Disse tildeles klubbens hederstegn.
§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse gjøres som hovedregel via Min Side på NKK.no, alternativt skriftlig per brev eller epost til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen
uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent
til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

Kapittel 3-Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller
ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4
flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50% + 1, blanke stemmer
teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som
oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har
oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare, skal forkastes.
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært
medlem i minst 8 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har
talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal enten
sendes per post eller e-post eller publiseres i medlemsblad eller på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
– Saksliste
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må
være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi
observatører rett til å være til stede
b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra
møtet
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye
saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet
g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
h) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– 4 styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– Revisor for 1 år, vararevisor for 1 år
– Valgkomite med leder og 2 Øvrige medlemmer for 2 år, samt i vararepresentant for 1 år
Utover leder og nestleder konstituerer styret seg selv.
Ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Det vil si at leder og nestleders
funksjonstid ikke sammenfaller.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet
for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til
valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 1O % av medlemmene forlanger
det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som
skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte
kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved
valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må
være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kapittel 4-Styret

§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes
med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er
forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal
føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for
medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny
nestleder skal velges av og blant de resterende styremedlemmer.
§4-3 Styrets oppgaver er å
– Lede klubben mellom årsmøtene
– Avholde årsmøte
– Drive klubben i samsvar med klubbens formål
– Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for
særkomiteer og webansvarlig
– Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
– Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
– Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kapittel 5- Årsmøtevalg
verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens
arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal
besettes.
§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kapittel 6- Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og
endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt
som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av
medlemskapet i NKK jf. NKKs lover §6-1.
§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på
ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om
oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe
spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer av de avgitte stemmer
Alminnelig flertall
• 50% + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50% + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv.: se NKKs saksbehandlingsregler.